Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne


1. Niniejsza polityka prywatności reguluje główne zasady i tryb gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych sklepu internetowego www.cbdfinola.pl (Sprzedawca) oraz Klienta www.cbdfinola.pl (dalej – Kupujący).


2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych Kupującego określa niniejsza Polityka prywatności, Ustawa o prawnej ochronie danych osobowych Republiki Litewskiej oraz inne akty prawne.


3. Sprzedawca będzie kierował się następującymi podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych:


3.1. Dane osobowe są gromadzone dla określonych i zgodnych z prawem celów;
3.2. Dane osobowe są przetwarzane w sposób dokładny i rzetelny.
3.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, tj. tylko w przypadkach, gdy:


3.3.1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, tj. zgodzi się na przestrzeganie Regulaminu handlu elektronicznego;
3.3.2. umowa jest zawierana lub wykonywana, gdy jedną ze stron jest osoba, której dane dotyczą;
3.3.3. www.cbdfinola.pl jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
3.3.4. dane osobowe muszą być przetwarzane w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez www.cbdfinola.pl lub osobę trzecią, której dane osobowe są przekazywane, i jeżeli interesy osoby, której dane dotyczą, nie są ważniejsze.


3.4. Dane osobowe są stale aktualizowane.


3.5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane są przetwarzane.


3.6. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez pracowników, którym przyznano takie prawo.


3.7. Wszelkie informacje o przetwarzanych danych osobowych są poufne.


3.8. O przetwarzaniu danych osobowych zawiadamia się Państwowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgodnie z przyjętą procedurą.


4. Korzystanie z poczty elektronicznej. usługi sklepowe mogą:


4.1. wszystkie zdolne do pracy osoby fizyczne w wieku nie mniejszym niż 18 lat;


4.2. małoletni w wieku od piętnastu do osiemnastu lat – wyłącznie za zgodą rodziców, rodziców adopcyjnych lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków, gdy dysponują oni własnym zarobkiem lub stypendium;


4.3. osoby prawne;


4.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób.II. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych


5. www.cbdfinola.pl szanuje prawo do prywatności każdego Kupującego. Dane osobowe Kupującego (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne dane podane w formularzu rejestracyjnym e-sklepu) są gromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującym w 2018 r. 25 maja Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, które weszło w życie. Dane są gromadzone i przetwarzane w celu:


5.1. mogliśmy realizować zamówienia Kupującego na towary;


5.2. wystawienia dokumentów finansowych;


5.3. rozwiązywania problemów związanych z prezentacją lub dostawą towarów;


5.4. wypełnienia innych zobowiązań umownych.


6. Podczas rejestracji na stronie www.cbdfinola.com należy podać szczegółowe i prawidłowe dane osobowe.


7. Zarządzając i przechowując dane osobowe Kupującego, www.cbdfinola.lt wdraża środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed jakimkolwiek innym nielegalnym przetwarzaniem.


8. www.cbdfinola.pl może wykorzystywać dane niezwiązane bezpośrednio z osobą Kupującego do celów statystycznych, m.in. dane o zakupionych towarach. Statystyki takie będą gromadzone i przetwarzane w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości Klienta lub innych danych osobowych, które mogłyby posłużyć do jego identyfikacji.


III. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim


9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji osobom trzecim:


9.1. wyłącznie 5.3 niniejszego dokumentu. dla realizacji celów, o których mowa w pkt;


9.2. tylko zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Litewskiej.


IV. Modyfikacja lub aktualizacja danych osobowych


10. Kupujący ma prawo do zmiany i/lub aktualizacji informacji podanych w formularzu rejestracyjnym.


V. Przekazywanie informacji lub roszczeń


11. Kupujący, po wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ma prawo do żądania zmiany danych osobowych lub wstrzymania ich przetwarzania, z wyjątkiem przechowywania, gdy dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa.


12. Po otrzymaniu żądania Kupującego dotyczącego przetwarzania danych osobowych, Sprzedawca udzieli Kupującemu odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania przez Kupującego. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski o przetwarzanie danych osobowych złożone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. email finoladream@gmail.com


VI. Zmiana Polityki Prywatności


13. Sprzedawca ma prawo zmienić Politykę Prywatności w części lub w całości poprzez poinformowanie o tym fakcie na adres e-mail. w Sklepie.


14. Uzupełnienia lub zmiany Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania, tj. od dnia ich opublikowania za pośrednictwem poczty elektronicznej w systemie Sklepu.